CONVIVENCIA, LIBERTAD Y BIENESTAR

Protegir la convivència. El respecte a la llei i als drets de tots són el camí per a la convivència a Catalunya i la reconciliació entre els catalans.

 

Renúncia explícita al conflicte contra l'Estat de Dret i la confrontació entre catalans.

 

Participar i liderar els debats en fòrums com la Conferència de Presidents autonòmics, el Consell de Política Fiscal i Financera o els Consells Sectorials.

 

Reconvertir TV3 i de Catalunya Ràdio en mitjans plurals al servei d'una informació veraç i neutral, potenciant el perfil professional i independent de l'ens.

 

Agenda de llibertat econòmica. Catalunya necessita menys organismes públics al servei del nacionalisme i una administració més professional i adaptada a les tecnologies.

 

Eliminar intervencionismes polítics, desburocratitzar, fomentar el voluntariat i defensar les llibertats individuals són condicions necessàries per a retornar el poder a la ciutadania i garantir el pluralisme.

 

Alleujament fiscal per a reactivar l'economia i protegir la classe mitjana:

 

IRPF. Reduir la fiscalitat en els trams de renda més baixos fins a un 5%, baixant el tipus impositiu del tram autonòmic i reduint a cinc el nombre de trams fent-los coincidir amb els trams estatals.
Bonificacions IRPF. Bonificacions per a disminuir la càrrega fiscal sobre famílies nombroses, despeses de guarderia, llibres de text, aprenentatge extraescolar de llengües estrangeres, despeses en cobertura sanitàries o incrementar la deducció pel lloguer d'habitatge habitual de joves i famílies nombroses.
Impost del Patrimoni. Mentre a Catalunya el mínim exempt se situa en 500.000€, en la resta de les comunitats està en la mitjana de 700.000€; per això hem d'igualar-nos a aquesta xifra, amb l'objectiu que aquest impost acabi desapareixent.
Impost sobre Successions i Donacions. Tornar a la mateixa situació de 2011 quan el PP va aconseguir una bonificació del 99% a tots els hereus de primer grau (cònjuges, descendents i ascendents).
Impost de Transmissions Patrimonials. Baixar del 7% al 6% en el cas de transmissió de pisos de protecció oficial, o en el cas de famílies nombroses, menors de 32 anys o persones amb discapacitat passar de tributar el 5% al 4%.
Suprimir impostos propis. Suprimir els impostos d'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per aviació comercial i d'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produït per la indústria, l'impost sobre begudes ensucrades envasades, l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques i l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
Exempció de l'impost sobre estades en establiments turístics.

 

Fermesa i la tolerància zero contra l'okupació i defensa de la propietat privada.

 

reindustrialitzar Catalunya:

 

Protegir el teixit empresarial, garantint les mesures de protecció i facilitant la liquiditat, també és una cridada a replantejar el model productiu.
Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes específics i amb el suport del *Centre *Tecnològic de Catalunya (*Eurecat).
Assegurar que les ajudes del Pla *Next *Generation EU arribin als sectors més necessitats, especialment a les petites i mitjanes empreses.
Acompanyar les empreses en el procés de canalitzar fons europeus per a millorar la transformació de l'economia i crear les bases d'un creixement sostenible i inclusiu.
Impulsar el programa de suport al sector de l'automoció per a afavorir la transició del sector i generar noves oportunitats de creixement i de creació de llocs de treball.

 

Enfortir el turisme: amb una acció coordinada del conjunt d'administracions públiques que posi en valor un sector crucial de l'economia de Catalunya.

 

Una societat de benestar. Defensar un model de benestar garantista que, amb la col·laboració públic-privada, pugui oferir a tots els ciutadans la possibilitat de triar els millors serveis possibles.

 

Reforçar el sistema sanitari. La pandèmia del coronavirus obliga a replantejar les prioritats de la despesa pública de la Generalitat. Protegir i reforçar als sanitaris, oferir-los els recursos necessaris i aplicar les tecnologies són claus per a evitar nous rebrots o anticipar-nos a altres pandèmies.
Una auditoria tècnica de la gestió de la pandèmia que serveixi de base per a les futures polítiques de prevenció i de salut pública.
Un pla de xoc amb caràcter indefinit per a reduir les elevades llistes d'espera per a visites en l'atenció primària, atenció especialitzada, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, garantint un temps màxim d'espera.
Aprovar un nou pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària.
Adoptar mesures per a fer més atractiu el desenvolupament professional en l'àmbit de l'atenció primària, amb l'objectiu de retenir talent professional i recuperar professionals que han optat per marxar, fins i tot, a l'estranger.

 

Defensar la llibertat d'escoles i instituts perquè puguin definir el seu model pedagògic i lingüístic, respectant el *trilingüismo (25% mínim en cada llengua oficial) i uns continguts comuns, i de les famílies per a poder triar la millor educació per als seus fills. Així, millorarem l'ensenyament públic i protegirem el model de les concertades.

 

Augmentar l'oferta de places de guarderies públiques i concertades.
Aprovar un pla estratègic per a avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalitat de l'etapa educativa 0-3 anys a Catalunya, donant compliment a la Moció 1 / XIV del Parlament de Catalunya.
Elaborar un pla per a l'eliminació dels barracons com a aularis a l'educació pública en el termini de cinc anys.

 

Suport a les famílies. Fer de les polítiques de suport a les famílies l'eix transversal de l'acció del Govern. Actualitzar la legislació de suport a les famílies per a adaptar-la a les noves realitats.