Catàleg de propostes per a fer front als efectes de la pandèmia del Covid-19

La pandèmia generada pel coronavirus Covid-19 és essencialment una crisi sanitària de primera magnitud i d’afectació global.

La salut de totes les persones, joves i grans, és una de les nostres prioritats. Garantir uns nivells assistencials de qualitat, l’equitat en l’accés al sistema de salut i la prestació ràpida dels serveis sanitaris ha de ser sempre una les prioritats de qualsevol administració pública.

Aquesta prioritat però, es converteix en una necessitat inajornable quan ens trobem davant una crisi sanitària com l’actual.

Així, en aquests moments complicats, la Generalitat de Catalunya ha de garantir una atenció sanitària de qualitat als afectats pel coronavirus, però també, garantir la protecció dels professionals sanitaris que, amb una professionalitat encomiable, estan al capdavant de la lluita que la societat està donant contra el Covid-19.

Establir mecanismes de detecció ràpida de la infecció, així com disposar de tots els mitjans necessaris, materials, tècnics i personals, i la coordinació en la resposta amb la resta d’administracions és essencial per a garantir l’èxit de la resposta contra el virus.

Però la lluita contra el coronavirus no només passa per l’adopció de mesures en l’àmbit sanitari.

Les diverses administracions públiques han adoptat mesures de contingència que afecten a importants sectors econòmics i productius del nostre entorn. A aquests sectors se’ls ha de proporcionar tot el suport possible perquè la crisi generada per la pandèmia els generi la mínima afectació possible.

Des de mesures pel manteniment de l’activitat productiva, fins a accions per garantir la viabilitat dels projectes d’autònoms i pimes després l’aturada a la que s’han vist obligats, passant pel manteniment de l’ocupació ha de ser també una prioritat del govern català davant aquesta crisi generada pel Covid-19.

Som conscients de la complexitat del moment actual, però la nostra vocació de servei públic ens porta a participar en la generació d’idees i mesures amb les que poder fer front als efectes sanitaris, econòmics i socials que aquesta epidèmia està generant en la societat catalana.

El Partit Popular Català, a través d’aquest document sintètic, vol fer arribar al Govern de la Generalitat accions possibilites que es podrien adoptar, juntament amb les ja posades en marxa, per a millorar la resposta contra la pandèmia.

 

Mesures en l’àmbit de la salut

 • Garantir, suficientment, l’abastament de productes sanitaris i equips de protecció individuals (EPI) a tots els nivells assistencials (atenció primeria i hospitalària). La protecció dels professionals que treballen en l’àmbit de la salut, tant pública com privada, és essencial per a poder continuar combatent el virus.

 

 • Estendre, d’acord amb les recomanacions de l’OMS, la realització de proves ràpides de detecció del coronavirus a tota la població que presenti possibles símptomes del virus, inclosos els casos lleus, per poder conèixer de forma fefaent l’evolució dels contagis i preveure les possibles necessitats del sistema de salut.

 

 • Habilitar, el aquells punts del territori on sigui necessari, punts d’auto-test ràpids als exteriors dels centres sanitaris de tal forma que es puguin realitzar les proves sense necessitat de baixar del vehicle, descongestionant així les sales d’espera.

 

 • Reduir el termini de realització i diagnòstic de les proves de contagis del coronavirus als professionals sanitaris. Reduir aquest termini és una garantia pel propi professional com pels pacients.

 

 • Col·laborar de forma lleial, amb el Ministeri de Sanitat així com amb altres comunitats autònomes, per a l’adquisició, a través de mecanismes propis i/o compartits, de proves ràpides i material de protecció davant el contagi del coronavirus, garantint en tot cas la qualitat dels productes adquirits.

 

 • Posar en marxa de forma imminent el recurs assistencial intermedi per a atendre als pacients amb coronavirus entre l’assistència domiciliària i l’ingrés hospitalari. Aquest recurs assistencial ha de consistir en l’estància medicalitzada intermèdia a hotels o altres espais habilitats. Fins el 26 de març de 2020 no s’ha publicat la resolució del Departament de Salut per a poder fer possible aquest recurs.

 

 • Iniciar els tràmits necessaris, amb col·laboració amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), per a la construcció d’un hospital de campanya degudament equipat que pugui assumir part dels pacients afectats pel contagi del coronavirus. Enrederir la construcció d’aquest equipament a l’esperar la l’evolució dels contagis ens fa perdre capacitat de resposta.

 

 • Garantir el reforç del personal d’atenció telefònica a través del canal 061 i garantir, tal i com han denunciat els sindicats, les mesures de seguretat per evitar el contagi del coronavirus entre les persones treballadores.

 

 • Reforçar l’atenció psicològica per atendre a les famílies que han perdut algun membre pel coronavirus, o d’altres malalties que n’hagin impedit l’acompanyament, vetlla i acomiadament.

 

 • Renovar de forma automatitzada totes les receptes prescrites a pacients amb malalties cròniques, per un període de 90 dies. Amb aquesta mesures s’evita les visites als centres d’atenció primària més enllà del període de confinament. Actualment a Catalunya les receptes electròniques s’han prorrogat només un més.

 

 • Establir un protocol per a la dispensació a domicili de medicaments i productes sanitaris a través les oficines de farmàcia durant la situació de crisi sanitària generada pel coronavirus. Podran beneficar-se de la dispensació a domicili qualsevol ciutadà sense possibilitat de recolzament d’altres persones del seu entorn, que no puguin sortir de casa per problemes de mobilitat, persones amb malalties greus o cròniques, inclosos els grups de major risc de contagi de Covid-19, així com les persones que per la seva edat o especialitat fragilitat siguin més vulnerables al contagi o estiguin en confinament domiciliari. La dispensació a domicili inclourà medicaments sotmesos o no a prescripció mèdica, així com altres productes sanitaris.

 

 • Oferir, en col·laboració del sector del taxi i/o de les VTC, un servei de mobilitat gratuït i permanent als centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) de Catalunya per a garantir la mobilitat del personal sanitari a les llars de les persones que necessiten atenció domiciliària, així com pels propis pacients pel retorn al seu domicili habitual.

 

 • Deixar provisionalment sense efecte l’obligatorietat de l’establiment d’un temps de precontractació pels serveis de VTC per pacients, familiars i personal sanitari que requereixin d’aquest servei.

 

 • Crear una central de compres en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb magatzems estratègics permanents i amb capacitats industrials per a productes sanitaris, amb el objectiu de garantir als centres sanitaris i a les oficines de farmàcia el subministrament d’aquest productes bàsics per combatre futures pandèmies. Aquesta mesura s’implantaria una vegada superada la pandèmia actual generada pel coronavirus.

 

Mesures en l’àmbit de la indústria per lluitar contra la pandèmia

 • Desenvolupar, amb un pressupost de 10 milions d’euros, un pla urgent per a que la industria catalana, de forma voluntària, reestructuri la seva activitat per a orientar-la a la fabricació de materials contra la pandèmia del coronavirus, en especial la producció de mascaretes de tipus quirúrgic i filtrants (FF2 i FF3).

 

 • Establir, per mitjà de les oficines de farmàcia, mecanismes de distribució de productes sanitaris necessaris per a combatre la pandèmia de tal manera que arribin de forma efectiva a tota la població.

 

Mesures en l’àmbit social

 • Posar en marxa, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un conjunt d’ajuts socials específics per atendre a les necessitats de les famílies, especialment les més vulnerables, que han perdut un dels seus membres pel coronavirus.

 

 • Programar una atenció individualitzada d’urgència a la totalitat de residències de gent gran per detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més immediates ja sigui en recursos humans o en material de protecció per possibles malalts i personal.

 

 • Facilitar eines a la comunitat educativa per garantir la continuïtat dels processos d’aprenentatge, especialment de forma telemàtica, així com l’acompanyament a la comunitat educativa amb l’objectiu que moltes de les actuacions que es desenvolupen habitualment a la vida dels centres educatius continuïn estan present en aquest període.

 

 • Ampliar l’acord entre el Departament d’Educació i els mitjans de comunicació de la CCMA per a reforçar els continguts pedagògics propis de l’educació infantil i primària al canal infantil Super3. Actualment l’acord es centra més en l’oferiment de continguts divulgatius i accions de participació.

 

 • Assolir un acord entre el Departament d’Educació i RTVE perquè en la desconnexió catalana de TVE i La2, i a través del seu canal infantil, s’ofereixin continguts pedagògics propis de l’educació infantil i primària, donant el mateix tracta als mitjans de RTVE que als mitjans de la CCMA.

 

 • Garantir de forma efectiva i ràpida la beca menjador als 160.000 beneficiaris a través de les empreses adjudicatàries dels serveis de menjadors escolars. Aquesta alternativa permetria, d’una banda, garantir la recepció del menjar i el manteniment de l’activitat de les empreses adjudicatàries d’aquest servei suspès.

 

 • Facilitar, a través dels serveis socials dels ajuntaments, que les persones grans que viuen soles puguin adquirir productes d’alimentació sense necessitat de sortir de cada. Es tracta d’establir un protocol perquè aquestes persones més vulnerables i que no tenen accés a la compra a través d’internet pugin encarregar la compra a través dels serveis socials i aquests s’encarreguin de portar-se.la al seu domicili.

 

 • Posar en marxa, a través l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un pla dirigit a les famílies amb dificultats econòmiques derivades de la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus per oferir programa d’intermediació professional que tingui com a finalitat buscar el comú acord entre els llogaters i arrendataris que permeti trobar fórmules de continuïtat dels contractes de lloguer, ja sigui mitjançant l’aplaçament, el seu fraccionament, la condonació o la reducció de la renda.

 

 • Establir un sistema de bonus de lloguer social per persones que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

 

 • En relació al servei especial establert per a les víctimes de maltracte i violència de gènere, elaborar un protocol de seguiment telefònic amb les usuàries que hagin contactat durant el termini de durada del confinament mitjançant els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) e instant la col·laboració amb els Serveis d’atenció, recuperació i acollida del que disposen els ajuntaments.

 

 • Incentivar que les empreses subministradores de subministres bàsic (llum, aigua, gas i telecomunicacions) facilitin l’aplaçament de les factures a les famílies més vulnerables, així com a autònoms i petites i mitjanes empreses.

 

Mesures en l’àmbit de la funció pública i la contractació d’urgència

 • Regular la reincorporació voluntària de personal, especialment en els àmbits sanitaris i de seguretat, amb dispensa absoluta per la realització de funcions sindicals per al desenvolupament de funcions assistencials relacionades amb l’atenció al Covid-19. D’acord amb l’ordre del Ministeri de Sanitat per permet aquesta reincorporació, no es podrà cessar el personal substitut que pogués existir.

 

 • Establir, mitjançant el CTTI, una plataforma telemàtica de tramitació simplificada d’ERTEs (sense necessitat de certificat digital), així como col·laborar amb els registres civils per tal de reforçar la presentació telemàtica de certificats de defunció.

 

Mesures en l’àmbit la seguretat, via pública i els equipaments públics

 • Agilitzar la realització de proves de contagi per coronavirus als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra i tramitar les sol·licituds d’agents amb símptomes de contagi directament als serveis del cos, sense necessitat de derivar-ho al 061.

 

 • Tramitar de forma urgent els permisos inexcusables als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra que es puguin trobar en grups de risc del Covid-19 (diabetis, hipertensió, sama, embarassades i lactància) en compliment de les mesures cautelars acordades judicialment.

 

 • Dotar el Cos de Mossos d’Esquadra dels EPI necessaris per garantir la seguretat dels agents en l’exercici de les seves funcions en el marc de l’actual situació d’alarma sanitària.

 

 • Reforçar el servei de neteja i desinfecció de les comissaries dels Mossos d’Esquadra, parcs de bombers.

 

 • Incorporar a les tasques de desinfecció de la via pública als bombers, en funció dels descansos i disponibilitat d’efectius per àrea, tot establint un protocol de col·laboració amb els serveis de neteja municipals, provincials (diputacions) i UME per portar-ho a terme.

 

 • Establir un sistema de desinfecció reforçada als registres civils donat l’increment de l’activitat que els està generant la pandèmia pel coronavirus.

 

 • Requerir, amb caràcter d’urgència, la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències (UME) als centres penitenciaris de Dones Barcelona i Brian 1 per a dur a terme tasques de neteja, desinfecció i fumigació de les instal·lacions per a contribuir a minimitzar la possible transmissió i contagi del Covid-19.

 

Mesures en l’àmbit pressupostari i tributari

 • Replantejar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 en tramitació parlamentària per a adaptar-los a les necessitats socials i econòmiques que ha generat la pandèmia del coronavirus.

 

 • Pagar de forma immediata les factures que la Generalitat de Catalunya té pendents amb els seus proveïdors. D’aquesta manera es garanteix liquiditat a les empreses, especialment a autònoms, i petites i mitjanes empreses.

 

 • Aprovar, per aquest any 2020, una reforma fiscal que tingui com a objectiu contribuir a la millorar de l’economia de les famílies, autònoms i petites i mitjanes empreses que s’han vist afectades per situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus. Aquesta reforma ha d’incloure almenys:

 

 1. Una modificació i una rebaixa fiscal de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques per tal de reduir, especialment, el gravamen impositiu de les rendes baixes i les mitjanes.

 

 1. Aprovar, novament, una bonificació del noranta-nou per cent de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort pel als contribuents dels grups I i II.

 

 1. Derogar, per tenir una important incidència en l’activitat econòmica i en l’encariment ser béns i serveis, els següents impostos i tributs propis creats per la Generalitat: impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, impost sobre begudes ensucrades envasades, impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

 

 • Desistir de la creació de nous impostos i l’increment de tributs propis i taxes i preus públics previstos en el projecte de llei de mesures fiscals, administratives i financeres que acompanya el projecte de llei de pressupostos pel 2020.

 

 • Menció especial mereix, la supressió al projecte de llei de mesures fiscals, administratives i financeres que acompanya el projecte de llei de pressupostos pel 2020 dels increments previstos de l’impost sobre estades en establiments turístics, atesa la forta incidència que l’actual alarma sanitària està generant sobre el sector turístic.

 

 • Ampliar, durant tot l’any 2020, la moratòria del pagament d’impostos i tributs propis inicialment previst pel Govern pels sectors econòmics més afectats per la pandèmia del coronavirus.

 

 • Ampliar, fins als tres mesos, la moratòria en el termini d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya. Actualment la Generalitat ha establert una moratòria fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel govern d’Espanya.

 

 • Impulsar, respectant l’autonomia local, que els ajuntaments catalans adoptin un paquet de mesures fiscals, especialment a través de bonificacions en l’impost de béns urbans, activitats econòmiques i taxes municipals, amb l’objectiu de mitigar els efectes econòmics negatius que la pandèmia pel coronavirus estan produint en determinats sector econòmics i productius.

 

 • Sol·licitar al govern d’Espanya que els ajuntaments puguin aplicar el superàvit a accions de lluita contra la pandèmia i atenuar les conseqüències econòmiques.

 

 • Reclamar al govern d’Espanya la devolució dels 443 milions d’euros corresponents a la liquidació de l’IVA de l’any 2017. Aquest import facilitarà el finançament de les mesures de suport als sectors productius.

 

Mesures en l’àmbit del suport a autònoms, petites i mitjanes empreses i sectors productius prioritaris

 • Garantir la seguretat jurídica d’autònoms, treballadors i empreses en les mesures de suport las sector productius adoptades pel Govern. S’han publicat al DOGC mesures que, en qüestió d’hores el Govern ha rectificat. Aquesta situació genera confusió i incertesa en un moment ja de per si complex i difícil.

 

 • Suspendre, durant la vigència de l’estat d’alarma i mentre duri la situació de pandèmia a Catalunya, la devolució de préstecs concedits per l’ICF a autònoms i empreses. Conseqüentment, s’allargarà el període de retorn d’aquests préstecs.

 

 • Posar en marxa, a través de l’Institut Català de Finances, una línia de préstecs i avals de menys de 100.000 euros per a microempreses i autònoms a tipus d’interès 0 i fins a 10 anys de retorn, per a garantir la liquiditat i la continuïtat de llurs activitats.

 

 • Ampliar la prestació econòmica de fins a 2.000 € del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als autònoms a persones físiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica a tots els sectors d’activitat (ara només aquelles activitats sobre les quals se n’ha decretat el tancament).

 

 • Oferir, a través de l’ICF, una línia de crèdit dirigida a aquelles empreses del sector del turisme i activitats connexes que necessiten liquiditat per fer front a la situació derivada del Covid-19. Aquesta línia de crèdit complementaria a disposada per l’ICO.

 

 • Incrementar fins als 30 milions d’euros el pressupost de les ajudes posades en marxa per la Generalitat per a compensar les pèrdues dels treballadors autònoms per la crisi del coronavirus i que no disposen de fonts alternatives d’ingressos. El pressupost actual acordat pel Govern és de 7,5 milions d’euros.

 

 • Excepcionalment, i mentre el Govern d’Espanya no activi els 100.000 milions d’euros en avals anunciats, la Generalitat habilitarà crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avalarà un 75% dels préstecs de quantia referida a les despeses generades durant el primer trimestre de 2020. Es podran demanar a qualsevol entitat financera i el termini de devolució podrà ésser de tres anys. Un cop el govern obri la línia d’avals anunciada, aquesta mesura podria deixar de tenir vigència.

 

 • Impulsar de manera immediata una agenda industrial, digital i comercial ambiciosa perquè després de la pandèmia pel coronavirus Catalunya sigui més competitiva, creixi econòmicament i generi ocupació.

 

 • Incrementar en 10 milions d’euros les mesures de suport a la internacionalització de les empreses catalanes. Actualment només s’hi destinen 18,1 milions, mentre que a acció exterior el Govern destina 19 milions d’euros.

 

 • Implementar una línia d’ajuts destinats a projectes de transformació digital de petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de facilitar que aquestes empreses es dotin dels mitjans tècnics necessaris per a possibilitar el teletreball.

 

 • Dissenyar un pla d’internacionalització de Catalunya com a destinació turística que tingui com a objectiu potenciar en el mercats les nostres marques i destinacions turístiques donant així suport al un sector bàsic de la nostra economia.